Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

PRIVACYVERKLARING XVR SIMULATION B.V.

XVR Simulation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is XVR Simulation B.V., gevestigd aan de Westlandseweg 40-C, 2624 AD te Delft en ingeschreven in het handelsregister met nummer 09110539

XVR Simulation B.V. heeft een privacy coördinator benoemd. U kunt de privacy coördinator bereiken via de onder punt 10 genoemde contactgegevens. De privacy coördinator van XVR Simulation B.V. is geen formele Functionaris voor de Gegevensbescherming zoals opgenomen onder artikel 37 van de AVG.

2. Welke persoonsgegevens

XVR Simulation B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die relevant zijn met het oog op onze dienstverlening of één van de andere onder punt 3 beschreven doeleinden

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of in het kader van één van de andere onder punt 3 beschreven doeleinden) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van onze klanten, partners of wederpartijen.

3. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

XVR Simulation B.V. verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening die gericht is op het ontwikkelen en aanbieden aan een internationale klantenbasis van virtual reality software (toepassingen) voor het onderrichten en trainen van voornamelijk hulpverleningsdiensten. Aanvullend verwerkt XVR Simulation B.V. persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, het voeren van een administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het beheren van de online community, het verzenden van whitepapers, nieuwsbrieven en direct mailings en het organiseren van user group meetings en andere evenementen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die XVR Simulation B.V. met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van XVR Simulation B.V., haar klanten en derden.

Voor het deelnemen aan de community, het verzenden van de nieuwsbrieven, e-mailings en whitepapers en bij het plaatsen van sommige soorten cookies en webbeacons vraagt XVR Simulation B.V. uw voorafgaande toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens in beginsel niet met derden, behoudens als dit nodig is voor één van de onder 3 genoemde doeleinden, bijvoorbeeld als wij voor een (potentiële) partner een hotelovernachting of een vliegticket boeken of als een potentiële klant een vraag stelt die beter beantwoord kan worden door een aan XVR Simulation B.V. verbonden reseller of partner.

Tevens delen wij uw persoonsgegevens als wij hiertoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door XVR Simulation B.V. in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie tenzij dit nodig is voor één van de onder 3 gestelde doeleinden, bijvoorbeeld als wij voor een (potentiële) partner een hotelovernachting of een vliegticket boeken buiten de Europese Unie of als een potentiële klant een vraag stelt die beter beantwoord kan worden door een aan XVR Simulation B.V. verbonden gevestigde reseller of partner die gevestigd is buiten de Europese Unie.

XVR Simulation B.V. draagt er in geval van doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie zorg voor dat – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en XVR Simulation B.V. of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen XVR Simulation B.V. en een derde of omdat u met de doorgifte heeft ingestemd.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 3 genoemde doeleinden.

7. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

XVR Simulation B.V. maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare andere technieken. Voor het actuele gebruik door XVR Simulation B.V. van cookies en vergelijkbare andere technieken, verwijzen wij u graag naar onze website waar een beschrijving van ons cookiebeleid te vinden is.

8. Uw rechten

U heeft het recht om XVR Simulation B.V. te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om XVR Simulation B.V. te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met XVR Simulation B.V. per brief of e-mail via de hieronder onder punt 10 genoemde contactgegevens. XVR Simulation B.V. neemt binnen vier weken een besluit op uw verzoek.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Wijzigingen

XVR Simulation B.V. houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met:

XVR Simulation B.V.
T.a.v. de privacy coördinator
Westlandseweg 40-C
2624 AD Delft
Nederland

Telefoon: +31 (0)15 2125276

E-mail: privacy@XVRsim.com

Privacyverklaring XVR Simulation BV / versie 24 juni 2018